Educació Presencial a Online

Transformació Digital del Sistema Educatiu

Educació Presencial a Online | Com adaptar l'Ensenyament ?

Taula de Contingut

Impacte de la COVID-19 sobre el Sistema Educatiu

L’arribada del Coronavirus a principis de 2020 va sorprendre el MÓN sencer.

Les mesures de confinament van obligar no només a moltes empreses a seguir treballant des de casa, sinó també a escoles i universitats. Passar de l’Educació Presencial a Online es converteix en l’única alternativa possible del sistema educatiu.

Lamentablement molts centres educatius van fracassar en el seu intent per manca de recursos tècnics i humans. Van aconseguir, en el millor dels casos, una adaptació digital però es van quedar molt lluny del que hem d’entendre per
Transformació Digital.

Anàlisi Complert - Com Passar de l'Educació Presencial a Online

Començarem per la definició i implantació d’un nou model operacional.

Des del punt de vista de l’Educació, treballarem en:

 • Com es vol que treballin “professor i alumnes”
  (El seu model de relació, durant i fora de classe)
 • Com ha de ser la preparació, l’exposició / impartició i la revisió de les classes
 • Què durades i dinàmiques han de tenir les classes i els treballs post-classe
 • Model a implantar d’exàmens, proves, test, preguntes, exercicis, i de pràctiques, treballs, etc., siguin individuals o per grups

Des del punt de vista LOGÍSTIC I TÈCNIC farem èmfasi en:

 • Disposició de material i de tecnologia adequada per fer i preparar les classes, o les sessions previstes.
 • La interacció amb els altres sistemes de centre educatiu.

Matisos destacables: Classes Presencials vs Online

Educació Presencial a Online ConsulCat

Sabem que no és el mateix fer una classe presencial que una Online, especialment en algunes franges d’edat.

 • Els més petits requereixen una atenció continuada, directa i visual durant tota la sessió (classe) per part del docent.

 • En canvi, els més grans poden tenir certa autonomia durant la classe, mantenint unes regles tant en l’ordre i el respecte cap els altres, com de la consecució dels objectius.  Per altra part, el professor pot exposar de forma bastant continuada i amb exemples pràctics que complementin la teoria sota un control raonable de temps.

Voler explicar matèries a través d’una pantalla, no implica únicament una presentació visualment atractiva, o molt sintètica, intuïtiva o gràfica, sinó de veure en temps real, les reaccions i comportaments dels alumnes.

Cal saber gestionar els dubtes i preguntes, fet ja prou complicat a les aules presencials.

Material de suport per al Professor / Docent

Perquè un professor pugui organitzar i portar una classe Online, hi ha exigències que van molt més enllà de disposar d’un PC.  També cal disposar d’una bona connexió a internet i de diverses pantalles.  L’ideal, per aconseguir passar d’una classe presencial en una Online, serien 3 pantalles:

 1. Una per a l’exposició dels continguts preparats prèviament pel professor, per tal què siguin llegibles i entenedors pels alumnes (nenes i nens de qualsevol edat)
 2. Una pissarra visible per part dels alumnes (possible acció flotant en funció dels continguts i la matèria,
 3. Una que dóna a l’educador una visió àmplia de tots els alumnes per poder controlar què fan, si estan atents al tema, etc.  Hauria de ser pantalla més gran per qüestió de visibilitat.

Pel professor, el fet de passar de l’Educació Presencial a Online no ha de ser traumàtic si disposa d’una bona ergonomia per la seva feina.

ConsulCat:

Podem ajudar a adaptar l'ergonomia de treball de professor, perquè la seva tasca d'ensenyament sigui més agradable, tant per al, com per als seus alumnes.

Model d'Ensenyament

Òbviament, una part crucial i fonamental de l’anàlisi consisteix en la consideració del mètode pedagògic utilitzat pel centre educatiu, ja que les diferències són molt importants en cada un d’ells.

A Catalunya, trobem els mètodes d’ensenyament moderns següents:

 • Intel·ligències Múltiples
 • Mètode Global
 • Montessori
 • Neuroeducació
 • Educació per Projectes
 • Etc.

Tots aquests mètodes pedagògics estan elaborats per funcionar dins un marc concret, implicant la modalitat presencial d’impartició de classes. Per tant, des del moment que reemplacem aquesta modalitat presencial per una a distància, posem el resultat del mètode en qüestió en perill, ja que no estava dissenyat per funcionar d’aquesta manera des del principi.

Per exemple, tots recordem que durant la pandèmia del COVID-19, el professor va passar de ser un professor, a un gestor de tasques i deures, i els pares a “assistents de professors”, i això és precisament el que s’ha d’evitar.

ConsulCat:

Som agnòstics al mètode pedagògic utilitzat pel centre educatiu i el que proposem és un acompanyament, per avaluar les conseqüències que poden derivar d'aquests canvis.

Proposem una metodologia flexible, per respondre amb eficàcia a les exigències de cada model concret d'ensenyament, aportant solucions per satisfer els diferents col·lectius implicats (professors, alumnes i pares), enfront de tots aquests canvis.

Eines Tecnològiques per a l'Educació

Després, en funció del mètode d’ensenyament utilitzat, cal determinar quines són les eines més adequades per aplicar a cada classe, centre, grup d’alumnes, etc.

Hi ha diversos tipus d’eines per a l’ensenyament a distància, com podem veure a continuació:

Cal avaluar les característiques tècniques, d’ús i d’operativa de cadascuna d’elles, especialment amb edats més primerenques, saber com s’adapten a cada escola i tenint molt present tot el relatiu a costos, inversions, riscos i impactes.

ConsulCat:

Existeixen moltíssimes tecnologies per al sector de l'ensenyament, però totes comparteixen funcionalitats similars i fonamentals.

Disposem de l'experiència per poder ajudar a triar aquestes eines, des del punt de vista tècnic i funcional, perquè el centre educatiu pugui centrar-se en la part més pedagògica.

Resultats de l'anàlisi

A partir d’aquesta anàlisi i selecció, podrem tenir clares les nostres necessitats i com cobrir-les. Definits així els corresponents requeriments funcionals, operatius i tècnics, i podrem implementar aquesta nova forma de treballar (Transformació) en aquesta era digital.

No obstant això, cal considerar la Gestió de Canvi, tant dels alumnes com dels professors.  Aquests últims tenen la major part de càrrega de la feina en aquesta transformació, a l’haver de passar de la manera d’educar presencialment a educar de manera Online.

ConsulCat:

Hem vist que cal definir un Full de ruta contemplant-ho tot, per passar d'una Educació Presencial a Online, donant prioritat a punts de fàcil resolució i sabent en tot moment en quines etapes podem aconseguir cadascun dels nostres objectius.

Tipus de Projectes Segons el Nivell Educatiu

L’Educació Obligatòria des de Casa

ESO, Batxillerat i Formació Professional Online

Valor afegit de ConsulCat

Per a una Transformació Exitosa del Sistema Educatiu a l'era Digital

En ConsulCat donem una importància molt gran a l’Educació. No hi ha repte més noble que el de vetllar perquè als nostres fills puguin disposar del millor i del més adaptat sistema educatiu possible.

Podem aportar experiència, coneixement i interès per assegurar una Transformació Digital en tota regla pel seu centre educatiu.

Educació Presencial a Online

Transformació Digital del Sistema Educatiu

No ho dubtis: